Scopul A.O.P.J.N.R. este sprijinirea membrilor sai in vederea desfasurarii activitatii in conformitate cu prevederile legale si in conditii de eficienta si rentabilitate.

In tot cursul activitatii, A.O.P.J.N.R. va urmari apararea si promovarea intereselor profesionale, economice si juridice ale membrilor sai.

In anul 1995 ia fiinta A.O.P.J.N.R. care reunea la acea vreme un numar de 21 organizatori si producatori de jocuri de noroc din Romania. Era prima asociatie de profil aparuta in tara noastra si chiar de la infiintarea ei avea sa se confrunte cu o multitudine de probleme legate de acest nou tip de activitate economica.

Unele din primele dificultati cu care s-a confruntat asociatia au fost lipsa unui cadru legal bine definit, corespunzator dinamicii activitatii din acea perioada si necesitatea de a convinge autoritatile de utilitatea acceptarii A.O.P.J.N.R. ca partener de dialog in vederea elaborarii unei noi legislatii in acest domeniu. In anul 1999 apare, ca rezultat al colaborarii dintre Ministerul Finantelor si reprezentantii A.O.P.J.N.R., Hotararea de Guvern Nr.251 ca norma de aplicare a O.U.G. Nr.69/1998 si care prin continutul ei face un pas inainte pe calea imbunatatirii cadrului legal in acest domeniu si recunoaste utilitatea A.O.P.J.N.R. prin acceptarea participarii reprezentantilor acesteia la sedintele Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc.

Aparitia T.V.A. a declansat o noua etapa a dialogului A.O.P.J.N.R. cu autoritatile, actiune ce s-a finalizat prin scutirea de T.V.A. a activitatii de organizare a jocurilor de noroc.

Anul 2005 a reprezentat un moment de maxima importanta pentru noi, A.O.P.J.N.R. devenind membru cu drepturi depline al Euromat– European Gaming and Amusement Federation.

ASOCIATIA ORGANIZATORILOR SI PRODUCATORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMANIA (A.O.P.J.N.R.)  reuneste in prezent 55 de organizatori de jocuri de noroc din Romania, care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc cu masini electronice cu castiguri sau bingo in sala, reprezentand cca.35% din totalul echipamentelor autorizate in aceste domenii.

Sediul initial al asociatiei a fost stabilit in Bucuresti, Str.Spiru Haret, Nr.15, sector 1, in prezent asociatia are sediul in Bucuresti, Str.Elizeu, Nr.24, Et.1, Ap.2, sector 1.

Presedintii A.O.P.J.N.R.:

Niculescu George (1995 – …)

Pascu Cristian (1995 – …)

In momentul de fata A.O.P.J.N.R. este structurata in trei sectiuni:

Sectiunea pentru masini electronice cu castiguri;

Sectiunea pentru bingo in sala;

Sectiunea pentru producatori.

A.O.P.J.N.R. este condusa in perioadele dintre Adunarile Generale de un Consiliu Director format din:

          1 Presedinte

          1 Presedinte Executiv

          2 Vicepresedinti

          5 Membri

Conducerea executiva este asigurata de un Director Executiv.

STATUTUL

ASOCIATIEI ORGANIZATORILOR SI PRODUCATORILOR

DE JOCURI DE NOROC DIN ROMANIA

Cap.I. Denumirea Asociatiei, Forma juridica, Sediu, Durata.

Art.1. Denumirea: ASOCIATIA ORGANIZATORILOR SI PRODUCATORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMANIA (in cadrul prezentului statut si in actele juridice ale Asociatiei se va putea folosi prescurtat denumirea de Asociatia sau (A.O.P.J.N.R.).

Art.2. Forma juridica.
Asociatia este persoana juridica romana, de drept privat, fara scop patrimonial, care se bazeaza pe conlucrarea persoanelor fizice si juridice ce detin licenta de organizatori de jocuri de noroc sau sunt producatori de echipamente specifice, utilizate in domeniul jocurilor de noroc.

Art.3. Asociatia are caracter profesional, apolitic, autonom si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu actul constitutiv al asociatiei si cu prezentul statut.

Art.4. Sediul.
Asociatia isi are sediul in Bucuresti, str. Spiru Haret, nr.15, sector 1, telefon 312.64.53.

Art.5. Asociatia isi poate constitui filiale in alte localitati si se poate constitui impreuna cu una sau mai multe asociatii intr-o federatie.

Art.6. Durata.
Asociatia functioneaza pe durata nedeterminata iar dizolvarea si lichidarea se pot realiza in conditiile prevazute de prezentul statut si de legislatia romana in vigoare.

Art.7. Patrimoniul Asociatiei.
Patrimoniul initial al asociatiei este de 4000000lei fiind constituit din sumele in numerar, depuse in contul asociatiei de catre membrii fondatori.

Cap. II. Scopul si obiectivele Asociatiei.

Art.8. Scopul Asociatiei este sprijinirea membrilor sai in vederea desfasurarii activitatii in conformitate cu prevederile legale si in conditii de eficienta si rentabilitate.
In tot cursul activitatii, Asociatia va urmari apararea si promovarea intereselor profesionale, economice si juridice ale membrilor sai.

Art.9. In vederea realizarii scopului propus, Asociatia desfasoara urmatoarele actiuni:

a) informeaza periodic membrii Asociatiei pentru cunoasterea reglementarilor tehnice, economico-financiare si juridice legate de specificul activitatii de jocuri de noroc, inclusiv prin procurarea si difuzarea de materiale si documentatii utile in acest sens;

b) faciliteaza schimbul de informatii si colaborarea intre membrii Asociatiei, pe probleme organizatorice, adrnînistrative, tehnico-economice, in vederea desfasurarii unei activitati cu caracter unitar, la parametrii de calitate si eficienta impuse de standardele actuale in acest domeniu;

c) prezinta propuneri pentru utilizarea de diferite forme de reclama si publicitate care sa se axeze, in. special pe evidentierea caracteristici lor de performanta ale aparaturii din dotarea membrilor Asociatiei, in masura sa garanteze realizarea castigurilor pentru jucatori, la nivelul stabilit prin normele in vigoare si sa asigure in orice moment posibilitatea de control a corectitudinii jocului;

d) acorda, la cerere, prin intermediul persoanelor desem.nate sau recomandate de Asociatie, consultatii, asistenta tehnica si daca este cazul, efectueaza extra judiciar expertize, fie pentru rezolvarea unor probleme privind conditiile de functionare si exploatare a aparaturii, fie pentru lamurirea controverselor cu diferite organe de control in privinta metodelor folosite in actiunile acestora sau in privinta constatari lor eronate retinute prin actele de control;

e) sesizeaza conducerea organelor centrale competente, in cazurile cu caracter de frecventa in care organele de executie abilitate, se sustrag nejustificat de la indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii in legatura cu activitatea specifica jocurilor de noroc sau refuza sa acorde sprijin pentru combaterea cazurilor de violenta indreptate impotriva personalului de deservire al salilor de joc sau a altor fapte de perturbare a activitatii respective;

f) sesizeaza, cand este cazul, organele centrale de resort pe linie financiar-contabila in cazurile in care organele de control folosesc procedee abuzive in controalele efectuate sau iau repetate masuri, care contravin prevederilor legale in vigoare;

g) intocmeste, in conditiile admise de lege, materiale cu propuneri legislative pentru adoptarea de reglementari care sa precizeze in mod unitar si precis obligatiile si drepturile celor care activeaza in acest domeniu, semnaleaza lacunele si inadvertentele de ordin legislativ constatate in reglementarile actuale;

h) actioneaza prin cai si mijloace legale pentru semnalarea cazurilor de concurenta neloiala, a cazurilor de evaziune fiscala, a altor practici de natura sa aduca prejudicii Asociatiei sau sa compromita activitatea pe care membrii Asociatiei o desfasoara in conditii de legalitate;

i) coordoneaza actiunile cu caracter publicitar, in interesul membrilor Asociatiei si asigura participarea acestora alaturi de reprezentantii Asociatiei la diferite targuri, expozitii, schimburi de experienta, organizate in tara si strainatate;

j) informeaza membrii Asociatiei asupra perspectivelor si posibilitatilor de cooperare cu parteneri din tara si strainatate, îi sprijina, cand este cazul, pentru a perfecta contracte
avantajoase, rentabile, asigura consultanta de specialitate in diverse probleme reclamate de incheierea unor astfel de operatiuni;

k) reprezinta, in conditiile legii, interesele legitime, ale membrilor Asociatiei in fata organismelor de stat, competente, in cazurile in care acestea prezinta, prin natura lor, un interes major pentru Asociatie sau pentru membrii acesteia;

l) organizeaza, cu respectarea prevederilor legale, si activitati cu caracter economic in vederea obtinerii de fonduri necesare realizarii scopurilor Asociatiei.

Cap. III. Componenta Asociatiei, Membrii Asociatiei, Conditii de admitere ca membri ai Asociatiei.

Art.10. Membrii Asociatiei sunt:
1) societati comerciale fondatoare (membrii fondatori), care au initiat infiintarea si organizarea Asociatiei si au aderat la prezentul statut;

2) societati comerciale din domeniul jocurilor de noroc, indiferent de forma de proprietate, care isi exprima dorinta de a fi membre ale Asociatiei si adera la statut;

3) persoane fizice interesate in domeniul de activitate al Asociatiei.

Art.11. Admiterea membrilor.
Obtinerea calitatii de membru se face pe baza cererii de inscriere, adresata presedintelui Consiliului Director al Asociatiei, care o va prezenta spre aprobare Consiliului Director in prima sedinta a acestuia.
Odata cu cererea de inscriere solicitantul va depune si taxa de inscriere stabilita de Adunarea Generala.
Hotararea Consiliului Director privind aprobarea inscrierii in Asociatie va fi supusa ratificarii Adunarii Generale la prima ei intrunire.
In caz de respingere a cererii de inscriere, hotararea Consiliului Director se considera definitiva si se comunica solicitantului fara a fi necesara motivarea respingerii cererii.

Art.12. In cazuri exceptionale, Consiliul Director poate sa confere calitatea de membru de onoare pentru anumite persoane, care sunt recunoscute prin prestigiul profesionalismului si atasamentului lor fata de Asociatie si sunt in masura sa contribuie la ridicarea calitatii activitatii acesteia.
Membrii de onoare pot fi scutiti de plata taxei de inscriere si a cotizatiei prin hotararea Consiliului Director.

 Cap. IV. Drepturile membrilor Asociatiei.

Art.13. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
– sa beneficieze de serviciile prevazute in statut;
– sa participe la vot, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
– sa participe la actiunile organizatorice, tehnico-stiintifice initiate de Asociatie in tara si in strainatate;
– sa solicite si sa obtina informatii organizatorice, tehnico-stiintifice, economice, de natura sa duca la cresterea rentabilitatii activitatii membrilor Asociatiei;
– sa solicite si sa obtina asistenta tehnico-stiintifica, economica si juridica, conform statutului, in cazurile de interes general pentru membrii Asociatiei si pe timpul cat fac parte din Asociatie;
– sa beneficieze de facilitatile obtinute de Asociatie in activitatile organizate in tara si in strainatate;
– sa solicite, in cazuri justificate, sprijinul Asociatiei pentru protejarea drepturilor legale pe care le au in calitate de membri.

Cap.V. Indatoririle membrilor Asociatiei.

Art.14. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii principale:

– sa respecte statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere;
– sa achite cu regularitate cotizatiile stabilite de Adunarea Generala;
– sa participe activ la actiunile de profit intreprinse de Asociatie;
– sa-si desfasoare activitatea in cadrul Asociatiei potrivit legilor tarii si a normelor de conduita si sa apere prestigiul Asociatiei in tara si in strainatate;
– sa apere interesele Asociatiei, sa dovedeasca loialitate fata de aceasta, sa pastreze confidentialitatea datelor si reglementarilor cu caracter intern ale Asociatiei;
– sa sesizeze Asociatia in cazurile deosebite, care intereseaza Asociatia sau pe membrii acesteia.

Cap. VI. Incetarea calitatii si excluderea membrilor Asociatiei.

Art.15. Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza dupa cum urmeaza:

– prin pierderea dreptului de Licenta pentru organizatorii de jocuri;
– prin pierderea personalitatii juridice sau declararea incapacitatii persoanelor fizice;
– declararea falimentului persoanelor juridice;
– decesul persoanelor fizice.

Art.16. Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza si prin aprobarea cererii de retragere din Asociatie cu o notificare de 3 luni, anterior datei solicitate pentru retragere.

Art.17. Membrii Asociatiei vor fi exclusi din Asociatie in urmatoarele cazuri:

– neachitarea cotizatiei timp de trei luni consecutiv sau timp de sase luni intr-un an;
– nerespectarea hotararilor Consiliului Director sau Adunarii Generale;
– savarsirea de fapte ilicite, concurenta neloiala, evaziune fiscala sau alte fapte de aceasta natura;
– dezinformarea cu rea credinta a Asociatiei, comportare nedemna sau neloiala fata de Asociatie.

Art.18. Excluderea membrilor se face prin hotararea Consiliului Director, la propunerea presedintelui acestuia si se comunica celui in cauza.
Hotararea Consiliului Director privind excluderea unor membri va fi supusa ratificarii Adunarii Generale la prima ei intrunire.

Art.19. Incetarea calitatii de membru sau ~xcluderea acestuia nu este de natura sa duca la absolvirea sa de indeplinirea obligatiilor existente fata de Asociatie pana la data incetarii calitatii de membru sau excluderea lui.

Cap. VIII. Veniturile Asociatiei.
Art.20. 
Veniturile Asociatiei provin din:
a) taxele de inscriere;
b) cotizatiile membrilor;
c) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
d) dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
e) venituri realizate din activitati economice directe;
f) donatii, sponsorizari sau legate;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
h) alte venituri prevazute de lege. / Art.21. Utilizarea fondurilor Asociatiei se va face in stricta concordanta cu prevederile statutului si reglementarilor legale in vigoare.

Cap. IX. Organizarea si functionarea Asociatiei.

Art.22. Organele Asociatiei sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Art.23. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor.
Competenta Adunarii Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor genera le ale Asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
d) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
e) aprobarea regulilor generale privind organizarea si functionarea Consiliului Director si a Comisiei de Cenzori;
f) analizarea si aprobarea rapoartelor Consiliului Director si ale Cenzorului sau, dupa caz, ale Comisiei de Cenzori;
g) infiintarea de filiale si federatii;
h) modificarea actului constitutiv si a statutului;
i) afilierea, dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
j) stabilirea nivelului taxei de inscriere si a cotizatiei pentru membrii Asociatiei si conditiile in care trebuie achitate.

Art.24. Adunarea Generala este formata din membrii inscrisi in Asociatie conform statutului.

Art.25. Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare o data pe an, de regula in primul trimestru al anului si in sedinte extraordinare ori de cate ori se discuta chestiuni importante ce intra in competenta sa si care nu sufera amanare.

Art.26. Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de data sedintei printr-o comunicare scrisa care va cuprinde ordinea de zi prelinlinara, materialele supuse discutiei si aprobarii, ziua si locul unde urmeaza sa aiba loc Adunarea Generala.

Art.27. Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezente doua treimi din numarul membrilor Asociatiei.
In cazul in care la prima convocare nu se intruneste numarul de membri necesar, se va face o noua convocare in15 zile de la data primei convocari, cand Adunarea Generala se considera legal constituita cu majoritatea simpla a membrilor sai.

Art.28. Adunarea Generala este condusa de presedintele Consiliului Director sau in lipsa acestuia de unul din vicepresedinti.

Art.29. Hotararile Adunarii Generale, statutar constituita, altele decat cele prevazute la art.42 din statutul Asociatiei, se iau cu majoritate absoluta de voturi.

Art.30. Adunarea Generala va alege un secretariat, care va intocmi procesul verbal, ce va fi semnat de membrii Asociatiei prezenti la Adunarea Generala.

Art.31. Fiecare membru al Asociatiei are dreptul la un singur vot, indiferent de numarul sau tipul de echipament avizat.

Cap.X. Consiliul Director.

Art.32. Asociatia este administrata de un Consiliu Director, ales de Adunarea Generala pe o perioada de 3 ani, care asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Art.33. Consiliul Director este compus din 9 (noua) membri, dupa cum urmeaza:

1(unu) – presedinte;
3(trei) – vicepresedinti;
5(cinci) – membri.

Art.34. Consiliul Director are urmatoarele atributii generale:

a) elaboreaza conceptia, directia si strategia de dezvoltare a Asociatiei, pe care o supune spre aprobare Adunarii Generale;
b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si urmareste realizarea obiectivelor Asociatiei;
c) hotaraste in privinta angajarii personalului;
d) poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, acestea formand conducerea executiva a Asociatiei, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de Asociatie;
e) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
f) analizeaza cazurile de prejudiciere a Asociatiei si propune sau ia masurile corespunzatoare prevazute de lege sau statut;
g) intocmeste si prezinta Adunarii Generale raportul anual al Asociatiei, bilantul, contul de profit si pierderi, bugetul anual;
h) indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art.35. Consiliul Director tine sedinte in fiecare luna la sediul Asociatiei la convocarea presedintelui sau a o jumatate plus unu din membrii Consiliului ori de cate ori este nevoie.

Art.36. Presedintele Consiliului Director, vicepresedintii sau directorul executiv reprezinta, dupa caz, Asociatia in relatiile cu tertii potrivit imputernicirilor primite.

Art.37. Pentru probleme deosebite Consiliul Director va imputernici persoane de specialitate pentru rezolvarea problemelor respective.

Cap. XI. Conducerea Executiva.

Art.38. Conducerea Executiva este organul lucrativ care asigura desfasurarea activitatii Asociatiei si este alcatuita din:

– Directorul Executiv;
– Compartimentul financiar;
– alte persoane stabilite de Consiliul Director.

Art.39. Conducerea Executiva isi exercita prerogativele intre sedintele Consiliului Director.

Art.40. Directorul Executiv
a) este numit de catre Consiliul Director;
b) reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, potrivit mandatului incredintat de conducerea Asociatiei si indeplineste toate hotararile si masurile stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul Director;
c) incheie acte juridice pe seama si in numele Asociatiei;
d) angajeaza, aproba miscarile de personal in conditiile legii, concediaza personalul salariat al Asociatiei, potrivit celor stabili te de Consiliul Director;
e) participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.

Art.41. Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor sau, dupa caz, de o Comisie de cenzori.

In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, Comisia de cenzori:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
d) indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea Generala.

Cap. XII. Alte dispozitii.

Art.42. Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face conform legislatiei in vigoare prin hotararile Adunarii Generale luate cu majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot.

Art.43. Asociatii isi pierd personalitatea juridica in urmatoarele situatii:

– cand scopul social este indeplinit;
– cand scopul social nu mai poate fi realizat;
– cand Asociatia este insolvabila;
– cand organele de administratie si control nu mai pot fi constituite conform statutului; – cand numarul asociati lor scade sub numarul stabilit de lege.

Art.44. problemele care nu sunt cuprinse in prezentul statut pot face obiectul unor reglementari separate, cu conditia aprobarii lor de catre Consiliul Director sau Adunarea Generala a membrilor Asociatiei; cu respectarea legislatiei in vigoare.

Prezentul statut cu modificarile adoptate a fost aprobat in sedinta Adunarii Generale din data de 19.04.2001.